Skip to main content

Algemene voorwaarden Simon van Acht – Interaction & Graphics 

Versie: Januari 2019

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten verleend aan Simon van Acht – Interaction & Graphics, kantoorhoudende te Utrecht. Zie ook onze websites www.simonvanacht.com en photo.simonvanacht.com.

1. Definities

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer: de heer J.P.G. van Acht handelend onder de naam Simon van Acht – Interaction & Graphics, kantoorhoudende te Utrecht aan de Sumatrastraat 8A, 3531 PC, geregistreerd in het Handelsregister onder nummer 20142539;

Opdrachtgever: de wederpartij van Opdrachtnemer bij een Overeenkomst;

Opdracht c.q. Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening;

Algemene voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en Overeenkomsten tussen de Opdrachtnemer en Opdrachtgever(s), respectievelijk hun rechtsopvolgers.
 2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met Opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 5. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover Opdrachtnemer deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen hebben deze afwijkingen van of aanvullingen op de algemene voorwaarden slechts betrekking op de desbetreffende Overeenkomst.
 6. Opdrachtnemer houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden gelden dan ook voor de bestaande overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Wijzigingen worden schriftelijk bekend gemaakt en treden in werking 14 dagen na deze bekendmaking of op een later tijdstip zoals vermeld in de bekendmaking.

3. Aanbiedingen en offertes

  1. De door Opdrachtnemer gemaakte aanbiedingen en / of offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen na uitreiking, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de aanbiedingen of offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.
  2. De offertes gelden als Overeenkomst zodra deze ondertekend is c.q. akkoord is bevonden door Opdrachtgever.
  3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege en zijn standaard in euro’s aangegeven, alsmede exclusief in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
  4. Opdrachtnemer kan de Opdrachtgever verzoeken (om een gedeelte van) de afgesproken prijs vooraf te betalen alvorens werkzaamheden worden uitgevoerd.
  5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige Opdrachten.
  6. In geval deze algemene voorwaarden en de Overeenkomst tegenstrijdigheden bevatten, gelden de in de Overeenkomst opgenomen voorwaarden.
  7. Offertes van de Opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt. De Opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de Opdracht heeft verstrekt. De Opdrachtnemer zal de door hem te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

4. Totstandkoming van de Overeenkomst

  1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtnemer en Opdrachtgever ondertekende Overeenkomst  (offerte) door Opdrachtnemer retour is ontvangen. De Overeenkomst (offerte) is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte informatie. De Overeenkomst (offerte) wordt geacht de Opdracht juist en volledig weer te geven. Het staat Opdrachtnemer vrij te bewijzen dat de Overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.
  2. Indien de Opdracht mondeling is verstrekt, dan wel indien de Overeenkomst (offerte) (nog) niet getekend retour is ontvangen, wordt de Opdracht geacht te zijn tot stand gekomen onder toepassing van deze algemene voorwaarden op het moment dat Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever met uitvoering van de Opdracht start.

5. Uitvoering van de Overeenkomst

  1. Opdrachtnemer zal de Overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap en op grond van de op dat moment geldende wetgeving.
  2. Indien en voor zover een de uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
  3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.
  4. Tijdens de uitvoering van de Opdracht zullen Opdrachtgever en Opdrachtnemer op verzoek van een van hen door middel van elektronische mail met elkaar kunnen communiceren. Opdrachtnemer is niet jegens Opdrachtgever aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van elektronische mail. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer zullen al hetgeen doen dat redelijkerwijs verwacht mag worden ter voorkoming van risico’s zoals het verspreiden van virussen en vervorming.   
  5. Opdrachtnemer is gerechtigd prijs- en of tariefwijzigingen door te voeren. Een prijs- of tariefwijziging wordt tijdig en voordat deze ingaat schriftelijk bekend gemaakt.
  6. De verplichting van Opdrachtnemer heeft het karakter van een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting, tenzij uit de Overeenkomst uitdrukkelijk anders blijkt.
  7. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met de Opdrachtnemer gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming of met schriftelijke toestemming van de Opdrachtnemer.
  8. Wanneer de Opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan de Opdrachtnemer wenst te verstrekken of de opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, zal hij de Opdrachtnemer, onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte stellen.
  9. Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen zijn geen reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, wanneer deze afwijkingen, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid van ondergeschikte betekenis te zijn.

6. Privacy en verwerking persoonsgegevens

 1. Opdrachtnemer verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG).
 2. Opdrachtnemer gebruikt uw persoonsgegevens voor het volgende:
 1. om het contact en de relatie met de Opdrachtgever te kunnen onderhouden;
 2. het aangaan (beoordelen en accepteren van u als Opdrachtgever) en uitvoeren van overeenkomsten (om onze producten en diensten aan u te leveren);
 3. voor de uitwisseling van persoonsgegevens met derden als dat nodig is bij de uitvoering van de overeenkomst met de Opdrachtgever (bijvoorbeeld uitwisselen van persoonsgegevens met een drukkerij of websitebouwer);
 4. voor het uitvoeren van (gerichte) marketing- en verkoopactiviteiten, zoals het geven van informatie over andere producten en diensten van Opdrachtnemer die voor de Opdrachtgever interessant en relevant kunnen zijn;
 5. voor het analyseren van persoonsgegevens om de service aan de Opdrachtgever te kunnen verbeteren, om het product- en dienstenassortiment te verbeteren, en om beter in te spelen op de situatie van de Opdrachtgever;
 6. voor statistische en wetenschappelijke doeleinden en om onze dienstverlening te verbeteren en trends te signaleren;
 7. om toegang tot applicaties te regelen en functionaliteiten te bieden, onder meer door cookies;
 8. om vragen en opmerkingen van de Opdrachtgever te kunnen beantwoorden en om de Opdrachtgever zo goed mogelijk te woord te staan;
 9. om te kunnen voldoen aan andere wettelijke verplichtingen.

Lees ook ons privacy statement op de website voor gebruik van uw persoonsgegevens. 

 1. Opdrachtnemer bij de uitvoering van de dienstverlening en bedrijfsactiviteiten derden inschakelen. Deze derden verwerken dan gegevens in de hoedanigheid van verwerker voor Opdrachtnemer.
 2. Opdrachtnemer heeft adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik.
 3. De Opdrachtgever of een betrokkenen kan om inzage vragen in de gegevens die Opdrachtnemer over de betreffende vrager verwerkt. Daarnaast kunt u ons vragen om een correctie of verwijdering van deze gegevens. Na uw aanvraag levert Opdrachtnemer binnen vier weken een overzicht van de persoonsgegevens. De aanvraag kan schriftelijk ingediend worden met een kopie van het legitimatiebewijs door verzending aan het adres of e-mailadres van Opdrachtnemer. Als er onjuistheden zijn in de geregistreerde persoonsgegevens, ontvangt Opdrachtnemer graag een verzoek tot correctie of verwijdering van de gegevens. Opdrachtnemer kan voor het verzoek om opgave een wettelijke vergoeding in rekening brengen.
 4. Opdrachtnemer verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als daartoe een wettelijke plicht is of sprake is van voorafgaande expliciete toestemming van de betrokkene of indien verstrekking noodzakelijk is ten aanzien van de uitvoering van de opdracht of op grond van een redelijk belang.
 5. Als u niet wilt dat uw persoonsgegevens door Opdrachtnemer worden verwerkt voor marketingactiviteiten, zullen wij ervoor zorgen dat u hiervoor niet meer wordt benaderd. U kunt hiertoe een verzoek indienen per e-mail of per post.
 6. In onze privacy statement treft u uitgebreide informatie over de manier waarop Opdrachtnemer omgaat met uw persoonsgegevens. Onze privacy statement vindt u op www.simonvanacht.com. U vindt daar ook ons cookiebeleid.

7. Het betrekken van derden bij de Opdrachtuitvoering en producten van derden

 1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welk persoon de Overeenkomst uitgevoerd wordt, doch neemt daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 2. Opdrachtnemer is gerechtigd producten van derden te betrekken, dan wel te verstrekken bij het vervullen van haar verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst, Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de producten van derden, tenzij schriftelijk overeengekomen.

8. Prijs

  1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de Overeenkomst een uurtarief overeenkomen. De prijs zal worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede tijd berekend volgens de geldende uurtarieven van Opdrachtnemer.
  2. Het is ook mogelijk dat partijen een vaste prijs of richtprijs overeenkomen.   
  3. De door Opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn in Euro’s en exclusief BTW en gebaseerd op de ten tijde van de Opdracht geldende prijsbepalende factoren.
  4. Op de factuur van Opdrachtnemer kunnen naast de eigen uren tevens kosten van derden worden doorbelast aan Opdrachtgever.
  5. Opdrachtnemer mag de prijs verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de Overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Opdrachtnemer, dat in redelijkheid niet van Opdrachtnemer mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.
  6. Opdrachtnemer brengt een reiskostenvergoeding van € 0,19 per kilometer en/of de kosten van openbaar vervoer in rekening aan Opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen.

9. Betalingsvoorwaarden

 1. Betaling van de door Opdrachtnemer verzonden factuur dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
 2. Opdrachtnemer brengt zijn werkzaamheden maandelijks in rekening en bij afronding van de Opdracht zal een eindfactuur verzonden worden, tenzij anders is overeengekomen.
 3. Partijen kunnen overeenkomen dat er termijnfacturen verzonden worden. Bij einde van de werkzaamheden ontvangt Opdrachtgever een eindfactuur. 
 4. Opdrachtnemer kan een voorschotnota verzenden voor de betaling van zijn werkzaamheden en/of kosten.
 5. Bezwaren tegen de hoogte van facturen of reclames schorten de betalingsverplichting niet op.
 6. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft van betaling binnen de termijn, dan is de Opdrachtgever van rechtswege, zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Opdrachtgever is alsdan rente verschuldigd van 12% per jaar (de wettelijke handelsrente indien deze hoger is). De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf de dag dat Opdrachtgever in verzuim is tot op de dag van algehele voldoening.
 7. Indien na het verstrijken van de eerste betalingstermijn niet of niet volledig aan de betalingsverplichting is voldaan, stuurt Opdrachtnemer aan Opdrachtgever een schriftelijke aanmaning ter betaling van het openstaande bedrag binnen een tweede termijn van 7 dagen. Indien Opdrachtgever binnen de tweede termijn niet of niet volledig aan de betalingsverplichting heeft voldaan, is Opdrachtgever zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd op basis van de BIK-staffel (of diens opvolger), met een minimum van € 100,-.   
 8. Indien betaling uitblijft, is Opdrachtnemer gerechtigd zijn verplichtingen op te schorten.
 9. Indien de Opdracht is verstrekt door meer dan één Opdrachtgever, zijn alle Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de factuur).
 10. Het is Opdrachtgever niet toegestaan door hem verschuldigde bedragen aan Opdrachtnemer, eenzijdig te verrekenen met bedragen die hij uit welke hoofde dan ook meent te hebben van Opdrachtnemer.
 11. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Opdrachtgever zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

10. Wijziging van de Opdracht c.q. meerwerk

 1. De Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de Opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de Opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.
 2. Indien de tussentijdse wijziging in de Opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de Opdrachtgever, zal de Opdrachtnemer de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit meerwerk extra worden gefactureerd.

11. Duur van de Opdracht en uitvoeringstermijn

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de Overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.
 2. Is binnen de looptijd van de Overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever de Opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en nakoming te vorderen binnen een redelijke termijn.

12. Opzegging, beëindiging

 1. Wanneer de Opdrachtgever de overeenkomst opzegt zonder dat sprake is van verwijtbaar tekortschieten door de Opdrachtnemer, of wanneer de Opdrachtnemer de overeenkomst ontbindt of opzegt wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dan is de Opdrachtgever, naast het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden, een schadevergoeding verschuldigd. Gedragingen van de Opdrachtgever op grond waarvan van de Opdrachtnemer redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.
 2. De schadevergoeding bedoeld in lid 1 omvat tenminste de kosten voortvloeiend uit de door de Opdrachtnemer op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede tenminste 30% van het resterende deel van het honorarium dat de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.
 3. Indien een vaste prijs door partijen is overeengekomen, is Opdrachtgever in afwijking van het genoemde in het vorige lid 100% van de vaste prijs verschuldigd bij opzegging.
 4. Opdrachtnemer kan de Overeenkomst opzeggen zonder opzegtermijn of recht op schadevergoeding indien Opdrachtgever de eer en goede naam van Opdrachtnemer schaadt dan wel indien betaling van facturen door Opdrachtgever uitblijft dan wel wanneer het van Opdrachtnemer niet langer redelijkerwijs gevergd kan worden de Overeenkomt voort te zetten.
 5. Wanneer de werkzaamheden van de Opdrachtnemer bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan is sprake van een duurovereenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden, voor zover de duurovereenkomst langer dan 1 jaar duurt, wordt voor elk extra jaar een extra maand als opzegtermijn aangehouden, met een maximum opzegtermijn van 6 maanden. Gedurende welke termijn de Opdrachtgever de gebruikelijke hoeveelheid werkzaamheden van de Opdrachtnemer blijft afnemen, dan wel financieel zal compenseren.
 6. Opdrachtnemer is gerechtigd een overeenkomst op te zeggen indien de eer en goede naam van Opdrachtnemer wordt geschaad door (gedragingen van) Opdrachtgever en/of wanneer er op goede grond te vrezen is dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet, niet geheel of niet behoorlijk zal nakomen. Opzegging door Opdrachtnemer geschiedt zonder dat hij een schadevergoeding verschuldigd is aan Opdrachtgever. 
 7. Opzegging door partijen dient schriftelijk te geschieden (per brief of e-mail).
 8. Eventuele kosten voor de overdracht kan Opdrachtnemer in rekening brengen bij Opdrachtgever (op voorschot basis). 
 9. Opdrachtnemer behoudt zijn aanspraak op betaling van de facturen voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij de Opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ontvangt, mits alle facturen van Opdrachtnemer voldaan zijn. Voor zover dit (extra) werkzaamheden met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht en vooraf voldaan.
 10. Ingeval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de Opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten uit de Overeenkomst en de wet.

13. Ontbinding van de Overeenkomst

  1. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
  2. Opdrachtnemer behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
  3. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten en/of de Overeenkomst te ontbinden, indien:

– Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt;

– Na het sluiten van de Overeenkomst Opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;

– Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

14. Intellectuele eigendom

 1. Tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald, berusten alle intellectuele eigendom rechten op alle in het kader van de Overeenkomst verleende diensten alsmede op alle andere materialen of informatie die Opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld uitsluitend bij Opdrachtnemer en/of zijn licentiegevers.
 2. Niets in deze Algemene voorwaarden en/of de Overeenkomst impliceert een overdracht van intellectueel eigendom rechten. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend het niet-exclusieve en niet-overdraagbare gebruiksrecht op de diensten voor de in de Overeenkomst vastgestelde doeleinden en onder de in de Overeenkomst bepaalde voorwaarden. Indien niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald, geldt het verleende gebruiksrecht alleen voor Nederland.
 3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent intellectueel eigendom rechten uit de resultaten van diensten te verwijderen en/of te wijzigen.
 4. Opdrachtnemer doet uitdrukkelijk geen afstand van zijn persoonlijkheidsrechten genoemd in artikel 25 Auteurswet. 
 5. Het is Opdrachtnemer toegestaan de diensten en de voor de uitvoering van de Overeenkomst gebruikte materialen, zoals ontwerpen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, rapporten, formats en interviews, te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders bepaald in de Overeenkomst.
 6. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om technische beschermingsmaatregelen in de diensten aan te brengen. Het is Opdrachtgever niet toegestaan deze technische beschermingsmaatregelen te omzeilen of voor dat doel middelen aan te bieden.
 7. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht om zijn naam op, bij, of in publiciteit rondom het resultaat van de opdracht -op de voor dat resultaat gebruikelijke wijze- te (laten) vermelden of verwijderen. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van de Opdrachtnemer het resultaat zonder vermelding van de naam van Opdrachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen. Voorgaande betekent dat Opdrachtgever bij publicatie (dus ook bij gebruik op social media) altijd de naam van Opdrachtnemer dient te vermelden. Ook mag Opdrachtgever het werk niet zonder toestemming bewerken/wijzigen, dit betekent onder andere dat de Opdrachtgever zonder toestemming foto’s niet mag bewerken met filter instellingen op social media of branding over de foto/ het materiaal mag plaatsen.
 8. Indien partijen schriftelijk overeenkomen dat een recht van intellectuele eigendom ten aanzien van specifiek voor Opdrachtgever ontwikkelde ontwerpen, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen etc., over zal gaan op Opdrachtgever, tast dit het recht of de mogelijkheid van Opdrachtnemer niet aan om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, algoritmen, documentatie, werken, programmeertalen, protocollen, standaarden en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden te gebruiken en/of te exploiteren, hetzij voor zichzelf hetzij voor derden. Evenmin tast de overdracht van een recht van intellectuele eigendom het recht van Opdrachtnemer aan om ten behoeve van zichzelf of een derde ontwikkelingen te doen die soortgelijk of ontleend zijn aan die welke ten behoeve van Opdrachtgever zijn of worden gedaan.
 9. Opdrachtgever staat er voor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Opdrachtnemer van design, voor websites bestemd materiaal, databestanden en/of andere materialen en/of ontwerpen, met het doel van gebruik, onderhoud, bewerking, installatie of integratie. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen elke aanspraak van een derde die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik, onderhoud, bewerken, installeren of integratie inbreuk maakt op enig recht van die derde.
 10. Partijen kunnen overeenkomen dat de rechten van intellectueel eigendom geheel of gedeeltelijk aan de Opdrachtgever worden overgedragen. Deze overdracht en de eventuele voorwaarden waaronder de overdracht plaatsvindt worden altijd schriftelijk vastgelegd. Tot het moment van overdracht wordt een gebruiksrecht verstrekt als geregeld in artikel 15 van deze Algemene Voorwaarden.
 11. Ten aanzien van portretfoto’s geldt het bepaalde in artikel 19 t/m 21 van de Nederlandse auteursrecht.

15. Gebruik van het resultaat

 1. Wanneer de Opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de Overeenkomst met Opdrachtnemer, verkrijgt hij het recht tot gebruik van het resultaat van de Opdracht overeenkomstig de overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft het gebruiksrecht beperkt tot dat gebruik, waarvoor de opdracht (kennelijk) is verstrekt. Het recht op gebruik is exclusief, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of anders overeengekomen.
 2. Opdrachtgever heeft zonder schriftelijke toestemming niet het recht om het resultaat van de Opdracht aan te passen, ruimer of op andere wijze te (her)gebruiken of uit te voeren dan is overeengekomen, of om dit door de derden te laten doen. De Opdrachtnemer kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden, waaronder het betalen van een billijke vergoeding.
 3. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve resultaat, heeft de Opdrachtnemer recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn rechten van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, zonder overigens enig ander recht te verliezen.
 4. Het is de Opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elk in het kader van de Opdracht aan de Opdrachtgever verstrekt recht tot gebruik komt te vervallen, tenzij de gevolgen daarvan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid: a. vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt of anderszins in gebreke is; b. indien de Opdracht voortijdig wordt beëindigd om redenen genoemd in artikel 12.1 of 13.3 van deze Algemene voorwaarden; c. ingeval van faillissement van de Opdrachtgever, tenzij de desbetreffende rechten overeenkomstig artikel 14.10 van de deze Algemene voorwaarden aan de Opdrachtgever zijn overgedragen.
 5. De Opdrachtnemer heeft met inachtneming van de belangen van de Opdrachtgever, de vrijheid om de resultaten te gebruiken voor eigen publiciteit, verwerving van opdrachten, promotie.

16. Vertrouwelijkheid

 1. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de Opdrachtgever jegens derden. Opdrachtnemer zal in het kader van de Opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de Opdrachtgever.
 2. De Opdrachtgever zal zonder toestemming van Opdrachtnemer aan derden geen mededeling doen over de aanpak van Opdrachtnemer, haar werkwijze en dergelijke, dan wel haar rapportage/advies ter beschikking stellen.

17. Aansprakelijkheid 

 1. Indien Opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een handelen of nalaten van Opdrachtnemer die bij zorgvuldigheid, deskundigheid en vakmanschap in het kader van de betrokken Opdracht mag worden vertrouwd, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal eenmaal het factuurbedrag van de desbetreffende Overeenkomst. In afwijking van hetgeen hierboven is bepaald, wordt bij een Overeenkomst met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.
 2. Opdrachtnemer heeft ten alle tijden het recht om de door Opdrachtgever te lijden of geleden schade voor zover mogelijk te voorkomen of te verminderen.
 3. Onder schade wordt uitsluitend verstaan schade aan personen, schade aan zaken en directe vermogensschade.
 4. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, vorderingen/aanspraken van derde(n) en schade door bedrijfsstagnatie.
 5. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van leidinggevende/directie van Opdrachtnemer.
 6. De in dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van de door Opdrachtnemer ingeschakelde personen of derden, die derhalve hierdoor een rechtstreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperkingen hebben.

18. Klachtenregeling

  1. Een klacht met betrekking tot verrichte werkzaamheden of het factuurbedrag dient op straffe van verval van alle aanspraken binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken/factuur of informatie waarover Opdrachtgever klaagt, dan wel, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek, schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt. De klacht dient zo gedetailleerd mogelijk omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
  2. In geval van een terecht uitgebrachte klacht heeft Opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de desbetreffende werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de Opdracht tegen een restitutie van door Opdrachtgever reeds betaald honorarium naar evenredigheid.
  3. Een klacht schort de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.

19. Vrijwaring

1. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer, diens ondergeschikten en hulppersonen voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens.

2. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.

  1. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.
  2. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden – daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van Opdrachtgever, alsook gelieerde rechtspersonen en ondernemingen enanderen die bij de organisatie van Opdrachtgever betrokken zijn – die voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van Opdrachtnemer ten behoeve van de Opdrachtgever.
  3. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tevens voor aanspraken van derden waarbij Opdrachtnemer als medepleger van Opdrachtgever wordt aangemerkt.
  4. Indien de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, vrijwaart opdrachtgever Opdrachtnemer voor schade veroorzaakt door virussen en defecten.
  5. Opdrachtnemer kan voor zijn Opdrachtgever optreden als verwerker van persoonsgegevens. De Opdrachtgever verplicht zich bij deze dienstverlening zijn activiteiten volledig uit te voeren conform de van toepassing zijnde privacywet- en regelgeving (o.a. AVG)  de Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer hierbij volledig voor alle schade en/of kosten van welke aard dan ook.

20. Overmacht

  1. Onder overmacht met betrekking tot de Overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen.
  2. Opdrachtnemer is niet gehouden aan haar verplichting uit de Overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht, onder overmacht wordt ook begrepen: ziekte opdrachtnemer, stakingen, annulering of vertraging van inkoopmaterialen / toeleveranciers of van de door Opdrachtnemer ingeschakelde derden / personen, gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen, overheidsmaatregelen, elektriciteitsstoring, storting van internet, datanetwerk.
  3. Opdrachtnemer is gerechtigd gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 

21. Eigendomsvoorbehoud

  1. Alle door Opdrachtnemer geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, websites, adviezen, (elektronische) bestanden, programmatuur, scripts enz., blijven te allen tijde eigendom van opdrachtnemer zolang opdrachtgever niet aan al haar verplichtingen heeft voldaan, tenzij als uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen met opdrachtgever.
  2. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
  3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht opdrachtnemer zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
  4. Nadat Opdrachtnemer zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terughalen. Opdrachtgever zal daartoe alle medewerking verlenen.

Hoofdstuk aanvullende algemene voorwaarden voor de webshop

Naast de overige voorwaarden genoemd in deze algemene voorwaarden gelden de voorwaarden in onderhavig hoofdstuk ook voor afgenomen diensten of producten via de webshop.

22. Verkoop via webshop

  1. Indien de Opdracht gegeven wordt via de webshop, ontvangt de Opdrachtgever langs elektronische weg (per e-mail) een opdrachtbevestiging c.q. orderbevestiging.
  2. Klachten moeten schriftelijk, per e-mail of per post worden ingediend, zie hiervoor verder artikel 17.
  3. De koop kan geannuleerd worden zolang de Opdrachtgever geen bevestiging heeft ontvangen van de koop van Opdrachtnemer.
  4. Mochten bepalingen in deze Algemene voorwaarden in strijd zijn met dwingend recht uit burgerlijk wetboek 7 ten aanzien van koop aan consumenten, prevaleert het wettelijk voorschrift wanneer een Opdrachtgever-consument producten afneemt.

23. Koop op afstand

  1. Deze bepaling geldt voor Koop op afstand met Opdrachtgevers:
  2. de Opdrachtgever ontvangt een bevestiging per e-mail van zijn of haar bestelling;
  3. de Opdrachtgever heeft recht op een deugdelijk product dat voldoet aan de mededelingen zoals genoemd op de webshop;
  4. op de webshop staan de Algemene voorwaarden welke door de Opdrachtgever zijn aangevinkt voor gezien voorafgaand aan de afronding van de bestelling, dan wel zijn vindbaar op de website en worden toegezonden aan de Opdrachtgever indien zij per e-mail een offerte opvraagt. Deze Algemene voorwaarden staan in pdf-bestand;
  5. de betaalwijze wordt kenbaar gemaakt tijdens de bestelling; 
  6. de Opdrachtgever vult zelf het adres en contactgegevens in waar het product geleverd kan worden. Foutieve of onjuiste invulling van het adres is voor rekening en risico van de Opdrachtgever;
  7. wettelijke bedenktijd voor consumenten: vanaf dag ontvangst van een product heeft de consument een bedenktijd van 14 dagen. Nadat gebruik is gemaakt van de bedenktijd dient u het product binnen 14 dagen retour te sturen. Terugbetaling van het aankoopbedrag vindt plaats binnen 14 dagen, maar altijd pas nadat het product correct retour ontvangen is. De bedenktijd geldt niet voor producten die niet kunnen worden teruggestuurd door hygiënische of gezondheidsredenen, Producten ten aanzien van vrijetijdsbesteding, tijdsgebonden Producten (losse tijdschriften of kranten), Producten waarvan de sealing/verzegeling verbroken is, Producten die speciaal gemaakt zijn, Producten die snel bederven of beperkt houdbaar zijn, digitale Producten/downloads, spoedreparaties en diensten. 
  8. retourneren: indien Opdrachtgever het product wenst te retourneren, dient de Opdrachtgever het product/producten samen met het retourformulier retour te zenden binnen de geldende termijn en onder de geldende voorwaarden;
  9. kosten van retourneren worden niet vergoed, tenzij er sprake is van een beschadigd c.q. een gebrekkig product. Opdrachtnemer beoordeelt of er sprake is van een beschadigd of gebrekkig product. Kosten retourneren is tevens kenbaar gemaakt op de webshop voorafgaand aan de bestelling. Indien de Opdrachtgever kiest voor een duurdere verzendmethode dan de standaard verzendmethode, dient Opdrachtnemer alleen de standaard verzendkosten te vergoeden, mits bovengenoemde voorwaarden. 
  10. Indien sprake is van een kennelijke schrijffout op de webshop, dient te worden uitgegaan van de prijs/juiste informatie die Opdrachtnemer verstrekt op het moment dat zij bekend is geworden met de kennelijke schrijffout.   

24. Prijzen en betaling

  1. Op de webshop worden de prijzen van de producten vermeld.
  2. Indien er geen prijs vermeld wordt op de Webshop, zal Opdrachtnemer de prijs vaststellen en kenbaar maken bij opvraag. 
  3. De door Opdrachtnemer opgegeven prijzen op de Webshop zijn in Euro’s en exclusief BTW en gebaseerd op de ten tijde van de Opdracht geldende prijsbepalende factoren. Alle prijzen zijn exclusief eventuele verzendkosten.
  4. De betaling dient te geschieden direct bij het plaatsen van de bestelling middels de betaalmogelijkheden die worden aangeboden op de webshop zoals iDeal, PayPal, met creditcard en soortgelijken.

25. Levering

  1. Tijdens de bestelling worden de verzendkosten weergeven. Deze verzendkosten komen bovenop de (verkoop)prijs.
  2. Tevens staan op de webshop staan steeds de geldende verzendkosten genoemd onder ‘betaling en verzendkosten’, Indien het afleveradres niet valt binnen de regio’s die genoemd worden op de Webshop, dan wel voor een andere manier van leveren gekozen wordt, brengt Opdrachtnemer aparte verzendkosten in rekening. Deze kosten zullen voorafgaand aan de levering kenbaar gemaakt worden.
  3. Wanneer een termijn is overeengekomen voor de levering door Opdrachtnemer, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen.
  4. De Opdrachtgever dient de geleverde producten bij aflevering te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de Opdrachtgever na te gaan of het geleverde aan de Overeenkomst beantwoord, te weten:
  • of de juiste zaken zijn geleverd;
  • of de geleverde zaken, wat de hoeveelheid en aantal betreft, overeenstemmen met de Opdracht;
  • of de geleverde zaken voldoen aan de eisen die gesteld mogen worden aan de producten op basis van de informatie op de webshop.
  1. Bij vertraagde oplevering heeft de Opdrachtgever niet het recht om een afname te weigeren.
  2. Indien levering van een besteld product niet mogelijk blijkt te zijn, zal Opdrachtnemer zich inspannen om een vervangend soortgelijk product beschikbaar te stellen. De Opdrachtgever is dan niet gehouden om van dit aanbod gebruik te maken. In deze gevallen wordt de Opdracht geannuleerd zonder dat Opdrachtgever een schadevergoeding verschuldigd is. 

26. Retourneren

  1. Bij het retourneren dient gebruik te worden gemaakt van het retourformulier dat meegezonden is met het product.
  2. De retourzending dient van te voren te worden aangemeld per e-mailbericht. Bij ontvangst van het product zitten aanvullende verzendinstructies indien van toepassing.
  3. Retourneren kan alleen indien verpakking en product in dezelfde staat zijn als waarin zij zijn afgeleverd. U dient een bewijs van retourverzending te bewaren.
  4. Indien de Opdrachtgever een consument is kan de Opdrachtgever de producten (met uitzondering van genoemde producten in lid 6) zonder opgaaf van reden gedurende veertien dagen vanaf dag ontvangt retourneren.
  5. Indien de Opdrachtgever een onderneming / rechtspersoon is, kan de Opdrachtgever de producten (met uitzondering van genoemde Producten in lid 6)  zonder opgaaf van reden gedurende zeven dagen vanaf datum ontvangst retourneren, tenzij anders overeenkomen.
  6. Producten die niet geretourneerd kunnen worden zijn producten die niet kunnen worden teruggestuurd door hygiënische of gezondheidsredenen, producten waarvan de sealing/verzegeling verbroken is, producten die speciaal gemaakt of ingekocht zijn voor de Opdrachtgever, producten die snel bederven of beperkt houdbaar zijn, digitale producten/downloads.
  7. De verzendkosten voor het retourneren zijn voor rekening van de Opdrachtgever, tenzij sprake is van een beschadigd of gebrekkig product, vastgesteld door Opdrachtgever, zie verder lid 1 onder h van artikel ‘koop op afstand’.
  8. Zodra Opdrachtnemer de retourzending heeft ontvangen, zal het aankoopbedrag z.s.m., doch uiterlijk binnen de wettelijke termijn van 30 dagen worden terug betaald op het aangegeven rekeningnummer door de Opdrachtgever.

27. Risico overgang

  1. Het risico gaat over op de Opdrachtgever op het moment dat de goederen zijn ontvangen door de Opdrachtgever of een door hem aangewezen derde.
  2. Wanneer de Opdrachtgever een vervoerder aanwijst en de keuze voor deze vervoerder niet door Opdrachtnemer wordt aangeboden, gaat het risico over op de Opdrachtgever op het moment van ontvangst van de zaak door de vervoerder. 
  3. Indien het product tenietgaat voor de overdracht, spant Opdrachtnemer zich in om de Opdrachtgever onder dezelfde voorwaarden een soortgelijk product aan te bieden. De Opdrachtgever is niet gehouden om van dit aanbod gebruik te maken. Opdrachtnemer is de Opdrachtgever geen schadevergoeding verschuldigd.

Einde extra bepalingen webshop

28. Vervaltermijn 

1. Vorderingen en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door Opdrachtnemer, vervallen in ieder geval een jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

29. Toepasselijk recht en forum keuze 

 1. Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Opdrachtnemer zijn vestigingsplaats heeft. Niettemin heeft Opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.